Przedsiębiorca, który sprowadza towar do Polski, zacznie korzystać z uproszczonej procedury odprawy celnej.

– Czy będę musiał składać zabezpieczenia majątkowe, aby rozliczać VAT w deklaracji podatkowej – pyta pan Włodzimierz z Katowic.

Nie, takiego obowiązku już nie ma. Przedsiębiorcy importujący towary do Polski i korzystający z uproszczonych procedur odprawy mogą rozliczać VAT w deklaracji, bez konieczności wpłaty podatku na konto urzędu celnego. Od 1 kwietnia zniesiony został uciążliwy warunek korzystania z tego uproszczenia, tj. konieczność złożenia zabezpieczenia na poczet VAT.

Jak wskazuje Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków pośrednich w ECDDP, dotychczasowe przepisy faktycznie otwierały furtkę do neutralnego rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, jednak niewiele podmiotów korzystało z wprowadzonego w 2008 roku mechanizmu. Główną przyczyną była konieczność złożenia zabezpieczenia należności celnych, co wiązało się z koniecznością finansowego uiszczenia podatku.

– Od pierwszego kwietnia wymóg składania zabezpieczeń został zniesiony, ale wprowadzono dodatkowe obostrzenia i obowiązki dla podatników – zwraca uwagę Ewa Sokołowska-Strug.

Obecnie podatnik, który zechce neutralnie rozliczyć VAT od importu towarów w ramach procedury uproszczonej, zobowiązany jest przedstawić organom celnym dokumenty potwierdzające rozliczenie tego podatku w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

– W przypadku uchybienia temu terminowi podatnik straci prawo do wykazania transakcji w deklaracji podatkowej i będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami – ostrzega nasza rozmówczyni.

W tym zakresie podatnik będzie mógł skorygować uprzednio wykazany podatek należny w deklaracji podatkowej.

Ustawodawca wprowadził również dodatkowe obostrzenie. Podatnik, który nie będzie przestrzegał terminu (4 miesięcy) na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających neutralne rozliczenie, może utracić na 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku na neutralnych zasadach na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

– Taka decyzja może, ale nie musi być wydana. Zależeć to będzie w szczególności od częstotliwości uchybień, wielkości i skali transakcji itd. – mówi Ewa Sokołowska-Strug.

Zmiany te są korzystne dla podatników. Zwłaszcza brak obowiązku uiszczenia zabezpieczenia należności celnych wpłynie na poprawę płynności finansowej importerów.

– Podatnicy będą zapewne szerzej korzystać z możliwości neutralnego rozliczenia importu towarów w deklaracji podatkowej – komentuje nasza rozmówczyni.

Nowelizacja może również wpłynąć na poprawę kondycji polskich portów morskich, które przejmą część importu realizowanego dotychczas w innych portach Unii Europejskiej, zwłaszcza niemieckich.

Ważne!

Podatnik, który nie dotrzyma terminu na udokumentowanie rozliczeń VAT importowego w deklaracji podatkowej, może utracić prawo do takiego uproszczonego sposobu rozliczeń nawet na 3 lata