Podatnik w swoim przedsiębiorstwie produkuje części składowe mebli. Koszty produkcji są wysokie z powodu cła, które płaci za importowane z krajów pozaunijnych surowce.

– Czy jest jakiś sposób, żeby płacić mniejsze cło za importowane produkty – pyta pan Jan z Łodzi.

Unia Europejska wobec wymienionych w przepisach celnych i umowach międzynarodowych regionów pozwala stosować obniżone albo zerowe stawki celne. Określenie kraju pochodzenia jest czasem trudne i wymaga zastosowania wielu zasad określonych w przepisach celnych. Kumulacja pochodzenia jest jednym ze sposobów określenia pochodzenia towarów.

– Użycie w produkcji towaru produktów, które pochodzą z krajów, które są stroną danej umowy, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach wspólnotowych, umożliwia nadanie temu produktowi preferencyjnego pochodzenia kraju strony umowy – stwierdza Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Na przykład przy produkcji towarów w Polsce, oprócz produktów z Polski, używane są produkty z Egiptu i z Turcji. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska ma podpisaną umowę z Turcją, w celu nadania towarowi preferencyjnego unijnego pochodzenia przy zastosowaniu kumulacji pochodzenia, komponenty z Turcji są traktowane jak komponenty wspólnotowe. Produkty te traktowane są tak, jakby pochodziły z kraju, w którym wytwarzany jest towar, czyli w tym przypadku z obszaru Wspólnoty. Towar, który uzyskał preferencyjne pochodzenie na podstawie kumulacji pochodzenia, może być wywieziony z odpowiednim dowodem pochodzenia tylko do kraju, z którym zawarta jest umowa.

Ekspert wyjaśnia, że głównym założeniem stosowania kumulacji jest ułatwienie w nadaniu towarom preferencyjnego pochodzenia, co w znacznym stopniu wpływa na zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy stronami danej umowy. Przedsiębiorcy bowiem chętniej będą używać w produkcji półproduktów, które mogą służyć do nadania towarowi preferencyjnego pochodzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z 11 października 1993 r. z poźn. zm.).