Ministerstwo Finansów nie zamierza ustawowo obniżać stawki podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską (nr 20322/11).

Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, związanym z posiadaniem określonego majątku. W konsekwencji w okresie niewykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w jego posiadaniu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek właściwych dla prowadzenia działalności. Potwierdzają to sądy administracyjne (m.in. wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1411/05, wyrok WSA w Olsztynie z 10 września 2009 r., sygn. akt I SA/OI 474/09).

Nie oznacza to, że w praktyce stawek podatku nie można obniżyć. Resort przypomniał, że rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Zdaniem MF pozwala to na obniżenie wysokości podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.