Podatnicy CIT, którzy zawieszą działalność gospodarczą, mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447) osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, niezatrudniające pracowników mogą na wniosek (składany do organów rejestrowych) zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie mogą wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Mają natomiast prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności związane z zawieszoną działalnością, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie czy osiągać przychody finansowe. Mają obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Krajowa Informacja Podatkowa zwraca uwagę, że szczególne uregulowania dla podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą, zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
W świetle jej przepisów przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności, w której składniki były używane. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.
Ponadto w związku z zawieszeniem działalności, podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za okres objęty zawieszeniem.
Prawo to dotyczy również podatników będących wspólnikami spółek jawnych, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie tej działalności, za okres objęty zawieszeniem.
Warunkiem zwolnienia z wpłat zaliczek jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności. Zawiadomienie należy złożyć nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Po okresie zawieszenia podatnicy wpłacają zaliczki według zasad przewidzianych w art. 25 ust. 1 – 1c lub 6 – 6a ustawy o CIT.
Ważne!
Zawieszenie firmy nie zwalnia z obowiązku składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty CIT-8 i wpłaty podatku
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).