Po uchwale z 17 stycznia 2010 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 8/10) w sprawie opodatkowania VAT gruntów podatnicy mogą odzyskać podatek. Dotyczy to wyłącznie sprzedawców gruntów.

Przypomnijmy, że sąd stwierdził, iż jeśli w gminie nie było planu zagospodarowania przestrzennego, ale istniało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a podatnik sprzedał działkę rolną lub leśną, to transakcja ta była zwolniona z VAT.

Jak mówi Beata Hudziak, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton Frąckowiak, zasady obowiązujące w VAT najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że podatnik VAT zbył grunt rolny. Ustalona cena sprzedaży stanowiąca kwotę należną wyniosła 123 tys. zł. W związku ze sprzedażą gruntu podatnik wystawił fakturę VAT, w której wykazał kwotę netto 100 tys. i należny VAT w wysokości 23 tys. zł. Po miesiącu od sprzedaży okazało się, że podatnik nieprawidłowo opodatkował transakcję, ponieważ była ona zwolniona z VAT.

Jak wyjaśnia Beata Hudziak, ponieważ kwotą należną było 123 tys. zł, podatnik powinien skorygować fakturę VAT tak, aby wartość netto na fakturze była równa wartości brutto, tzn. konieczne jest skorygowanie nieprawidłowej kwoty podatku. Następnie konieczne jest wykazanie tej korekty w deklaracji VAT-7.

– W wyniku tej korekty nadpłata w VAT powstanie po stronie sprzedającego – stwierdza nasza rozmówczyni.

Kupujący zapłacił bowiem 123 tys. zł.

Beata Hudziak dodaje, że w praktyce można się spotkać z sytuacją, w której strony ustalają cenę jako wartość netto plus VAT.

– W takiej sytuacji sprzedający grunt powinien wystawić fakturę korygującą i zwrócić VAT nabywcy gruntu. Na podstawie faktury korygującej sprzedawca gruntu ma też prawo wykazać nadpłacony podatek w VAT-7 i wnosić o zwrot– mówi ekspert.

A zatem i w tym przypadku o zwrot VAT może ubiegać się sprzedawca.