Z możliwości przesłania zeznania przez internet bez e-podpisu PIT mogą skorzystać osoby rozliczające się samodzielnie, małżonkowie i rodzice rozliczający się z dziećmi.
Podatnicy mogą przesyłać drogą elektroniczną formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
Wszyscy, którzy zdecydują się na przesłanie e-PIT, powinni jednak zwrócić uwagę na szczególne zasady, które obowiązują przy tej formie wysyłania zeznania.
Ułatwieniem dla podatników jest przede wszystkim rezygnacja z e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Jak mówi Katarzyna Sala, prawnik Auxilium, osoby fizyczne, które zdecydują się na złożenie zeznania rocznego za 2010 rok za pośrednictwem internetu, muszą podać: imię, nazwisko, NIP, PESEL podatnika oraz kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu rocznym za 2009 rok.
– Wymóg wprowadzenia do formularza tych danych jest związany z koniecznością zabezpieczenia autentyczności składanego przez podatnika zeznania – wyjaśnia Katarzyna Sala.
Urząd skarbowy musi bowiem wiedzieć, od kogo otrzymał zeznanie roczne.
Z ułatwień w rozliczeniach za 2010 rok skorzystają również małżonkowie rozliczający się wspólnie na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Jak tłumaczy Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, wniosek o rozliczenie wspólne PIT może skutecznie złożyć jedno z małżonków. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w e-PIT-36 lub e-PIT-37. Oczywiście, wspólne zeznanie małżonkowie mogą złożyć bez użycia e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Podobnie jak osoby fizyczne, małżonek składający wspólne zeznanie będzie musiał podać sześć cech osobowych.
Przez internet mogą rozliczyć się również rodzice samotnie wychowujący dzieci. Mają tu zastosowanie podobne zasady jak w przypadku małżonków. W formularzu e-PIT muszą jednak zaznaczyć, że rozliczają się wspólnie z dzieckiem.
E-PIT mogą również przesłać wszyscy inni podatnicy, na których ciąży obowiązek rozliczenia dochodów (lub strat) za 2010 rok, w tym np. emeryci.
Jak wyjaśnia Katarzyna Sala, po wypełnieniu formularza i wysłaniu go za pośrednictwem internetu do właściwego urzędu skarbowego, podatnik powinien następnie wydrukować i zachować urzędowe potwier- dzenie odbioru. Może je również zapisać na dysku komputera lub przenośnym dysku: CD lub pamięci flash.
Jak tłumaczy nasza rozmówczyni urzędowe potwierdzenie odbioru będzie bowiem stanowić dowód złożenia przez podatnika zeznania rocznego w urzędzie skarbowym.
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2010 r. nr 259, poz. 1769).