Zmiany w określaniu usług zwolnionych z VAT spowodowały spore zamieszanie. Problem mają m.in. firmy szkoleniowe realizujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007 – 2013. Od początku roku firma ponosi dodatkowy koszt 23-proc. VAT od otrzymanej dotacji. W rezultacie firmy muszą dopłacać do niedochodowych projektów szkoleniowych.

Kształcenie zawodowe

Jak wyjaśnia Grzegorz Grzela, ekspert podatkowy w KPMG, do ubiegłego roku usługi szkoleniowe, również dofinansowane z dotacji otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), podlegały zwolnieniu z VAT, jako usługi edukacyjne, na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2011 r. tylko niektóre usługi edukacyjne podlegają zwolnieniu, w szczególności określone w ustawie o VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

– Ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze nie zwalniają z podatku ogółu szkoleń dofinansowanych z EFS. Większość podlega opodatkowaniu według podstawowej 23-proc. stawki – mówi Grzegorz Grzela.

Po zmianie przepisów wątpliwości budzi przede wszystkim to, jak szerokie jest pojęcie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Michał Galejczuk, menedżer w Mazars Audyt, biuro w Krakowie, zwraca uwagę, że usługi dla celów zwolnienia z VAT zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Rady WE nr 1777/2005.

– Jest to nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (bez względu na czas trwania kursu) – mówi Michał Galejczuk.

Zwolnienie z podatku

Zwolnienie z VAT przysługuje, o ile usługi spełniają co najmniej jeden z trzech warunków:

● prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;

● są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację;

● są finansowane w całości lub przynajmniej w 70 proc. ze środków publicznych.

Środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu UE, w tym pochodzące z funduszy strukturalnych takich jak EFS.

– Jeśli firma szkoleniowa oferuje usługi mające na celu podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników usługobiorcy, a finansowanie unijne pokrywa co najmniej 70 proc. kosztów, to usługi szkoleniowe mogą być zwolnione z VAT – potwierdza Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP.

Tego samego zdania jest Michał Galejczuk, który dodaje, że w przypadku gdy dofinansowanie było niższe (np. 60 proc.), należy przeanalizować możliwość zwolnienia w oparciu o pierwszy z wymienionych warunków.

– Wydaje się, że za odrębne przepisy można uznać wszelkie regulacje związane z dokształceniem przewidziane dla poszczególnych grup zawodowych – podpowiada nasz rozmówca.