Rozporządzenie określające podmioty zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług zostało dostosowane do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce, tj. PKWiU z 2008 roku
Istnieje wąska i szczególna grupa podatników VAT, którzy nie są zobligowani do składania zgłoszenia rejestracyjnego, o ile spełniają kryteria wskazane w rozporządzeniu ministra finansów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Czego dotyczy zmiana

Zgodnie z tym rozporządzeniem podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu, nie mają obowiązku rejestracji, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności ściśle określone przez ustawodawcę. Rozporządzenie to 16 marca uległo zmianie (tego dnia bowiem wchodzi w życie jego nowelizacja, która została uchwalona przez Sejm 16 lutego 2011 r.).
Zmiana dotyczy usług związanych z obsługą statków należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi, a także usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków oraz ich części składowych.

Nowe brzmienie przepisów

Są one uregulowane w par. 1 pkt 1 lit g i h i dotyczą statków wymienionych w odpowiedniej klasie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W związku ze stosowaniem na potrzeby VAT klasyfikacji z 2008 r. w rozporządzeniu dostosowano brzmienie treści przepisu w par. 1 w pkt 1 lit. g i h do nowej klasyfikacji. Przepisy te otrzymały brzmienie:
usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych.

Kiedy jest zerowa stawka

Wyjaśnijmy, że na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy o VAT-0 proc. stawkę VAT stosuje się m.in. do usług związanych z obsługą statków należących do armatorów morskich (z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi), a także usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków oraz ich części składowych.
Przepis art. 83 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy o VAT został zmieniony nowelizacją z 29 października 2010 r., której celem było dostosowanie przepisów do PKWiU z 2008 r. (wcześniej w ustawie obowiązywały odwołania do PKWiU z 1997 r.).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. nr 44, poz. 228).
Art. 83 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535z późn. zm.).