Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśnia, że wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz NIP. W przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę.

Według wytycznych katowickiej izby, do wniosku należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy; oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności; informacje o numerze konta podatnika, na który należy dokonać zwrotu; fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi; kserokopię dobowego raportu fiskalnego (potwierdzającego rozpoczęcie pracy na kasie rejestrującej).