Nieodpłatne przekazanie towarów na cele przedsiębiorstwa nie jest opodatkowane VAT. Zmieni się to od kwietnia w związku z nowelizacją ustawy o VAT.
NSA potwierdził po raz kolejny swoje stanowisko, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie stanowi dostawy towarów. Nie jest to dostawa opodatkowana VAT, nawet jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
Sąd przypomniał zasadę, że jeśli obowiązujące przepisy prawa krajowego są dla podatników korzystniejsze aniżeli wynikałoby to z wykładni przepisów wspólnotowych, to w takiej sytuacji należy stosować przepisy prawa krajowego. Tym samym odrzucił stosowaną przez ministra finansów systemową wykładnię przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą każde nieodpłatne przekazanie towarów jest realizacją celu prawa wspólnotowego.
Polska dokonała jednak wadliwej transpozycji art. 5 ust. 6 unijnej szóstej dyrektywy do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Tym samym, jeśli podatnik nie ma pełnej jasności co do opodatkowania takich czynności, wynikającego z ustawy o VAT, to nie można stosować rozszerzającej wykładni prawa podatkowego powołując się na dyrektywę.
W rozpatrywanej sprawie spółka dokonywała nieodpłatnej dostawy towarów w ramach działań promocyjnych, a także prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił jednocześnie, że dopiero z projektowaną nowelizacją ustawy o VAT (uchwalona przez Sejm 25 lutego 2011 r.), nieodpłatne przekazanie towarów będzie podlegać opodatkowaniu – nastąpi zmiana art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Opodatkowaniu ma podlegać w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, członków organów stanowiących osób prawnych oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.
Zmienione przepisy ustawy o VAT mają obowiązywać od 1 kwietnia 2011 r. Do tego czasu stanowisko organów podatkowych o opodatkowaniu VAT takich czynności pozostaje błędne. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 316/10