Przedsiębiorca zamierza udzielić rabatu przy sprzedaży towarów jednemu z jego stałych klientów, który przekroczył poziom zakupów.

– W jaki sposób powinienem wystawić faktury – pyta pan Jerzy z Olsztyna.

W takim przypadku podatnik może wystawić zbiorczą fakturę korygującą. Od 1 stycznia 2011 r. zasady wystawiania takich faktur zostały zmienione. Określa je par. 13 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

W porównaniu z poprzednio obowiązującym przepisem, gdy podatnik udziela rabatu dla jednego odbiorcy w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług dokonanych w danym okresie, np. w ciągu miesiąca, kwartału, roku, sprzedawca nie musi umieszczać na fakturze takich informacji, jak: numer i data faktury korygowanej oraz nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem. Obecnie faktura ta powinna zawierać co najmniej takie elementy, jak: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, okres, do którego odnosi się udzielany rabat, kwotę udzielonego rabatu, kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zdaniem Doroty Baczewskiej-Golińskiej, doradcy podatkowego, partnera w ITA DP, rozwiązanie to ułatwi prowadzenie rozliczeń VAT wielu przedsiębiorcom.

Jeżeli udzielany rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego należy podać w podziale na kwoty dotyczące właściwych stawek VAT. Określa to dodany do rozporządzenia pkt 2b w par. 13.

Faktura taka, tak jak inne faktury korygujące, musi być oznaczona jako korekta lub faktura korygująca. Do faktur tych zastosowanie mają dotychczasowe przepisy dotyczące wykazywania podatku w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze oraz dotychczasowe zasady zaokrąglania kwot na fakturze.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).