Podatnik chce kupić i zarejestrować znaki towarowe.

– Czy dla rozpoczęcia amortyzacji prawa do znaku towarowego wystarczające jest samo zgłoszenie prawa w urzędzie patentowym, czy też niezbędne jest uzyskanie prawa ochronnego do tego znaku – pyta pan Robert z Katowic.

Jeszcze do końca 2006 roku amortyzacji podlegało samo prawo do znaku towarowego. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono w ustawie o CIT odniesienie do prawa własności przemysłowej. Radosław Druć, konsultant w TPA Horwath, podkreśla, że pomimo zmiany przepisów jeszcze do niedawna podatnicy mogli się spotkać z rozbieżnymi stanowiskami organów podatkowych w odniesieniu do momentu rozpoczęcia amortyzacji.

– Zgodnie z pierwszym podejściem amortyzację można rozpocząć dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wydana przez urząd patentowy decyzja o wpisie nabywcy do rejestru znaków – tłumaczy Radosław Druć.

Ekspert dodaje, że drugi pogląd stanowi, że decydujące jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia rejestracji bez konieczności oczekiwania na jej oficjalne zakończenie. Ponadto, zgodnie z kolejnym stanowiskiem, wpis znaku towarowego do rejestru może pozostawać bez znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Prawodawca odróżnia w prawie własności przemysłowej prawo do znaku i prawo ze zgłoszenia znaku. Samo prawo ze zgłoszenia nie musi oznaczać prawa do znaku, ze względu na uprawnienie organów państwa do odmowy rejestracji. Wątpliwe wydaje się wypełnianie przez prawo ze zgłoszenia przesłanek amortyzacji, gdyż dotyczy etapu poprzedzającego rejestrację znaku, a bez takiej rejestracji znak nie ma pełnej ochrony.

– Wątpliwości rozwiewa orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. NSA, sygn. akt II FSK 627/09), zgodnie z którym podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych jedynie od momentu zarejestrowania znaku – cytuje Radosław Druć.

Podkreśla też, że znaku w rejestracji (czyli jedynie zgłoszonego do urzędu, ale niezarejestrowanego) nie można amortyzować. Sądy wskazują, że przedmiotem amortyzacji mogą być znaki towarowe, na które zostało udzielone prawo ochronne.

W opinii sądów decyzja o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny, dlatego podatnik ma prawo amortyzować znak dopiero po wydaniu decyzji o rejestracji. W praktyce oznacza to, że amortyzację można rozpocząć nie wcześniej niż po oficjalnym zarejestrowaniu znaku.

Ważne!

Znak towarowy to prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).