Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Kupił maszynę, która będzie służyła do produkcji.

– Jaki jest okres amortyzacji maszyny produkcyjnej – pyta pan Jakub z Radomia.

Grzegorz Proksa, konsultant podatkowy w PwC, biuro w Krakowie, odpowiada, że nie tylko przyjęta stawka wpływa na okres, przez który amortyzowany jest środek trwały. Istotne znaczenie ma także metoda, którą stosuje podatnik w celu amortyzacji danego składnika majątku trwałego. Pomijając metodę dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, ustawa o PIT przewiduje dwie podstawowe metody amortyzacji:

● liniową, która zakłada, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są w równej wysokości przez cały okres amortyzacji,

● degresywną, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od tzw. wartości netto środków trwałych z wykorzystaniem stawki podwyższonej o współczynnik w wysokości nie wyższej niż 2,0, a w szczególnych sytuacjach także 3,0; począwszy od roku, w którym obliczona w ten sposób roczna kwota amortyzacji byłaby niższa od kwoty ustalonej metodą liniową, należy stosować metodę liniową.

– Przykładowo, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 według Klasyfikacji Środków Trwałych) powinny być amortyzowane z zastosowaniem stawki 10-proc. – wskazuje Grzegorz Proksa.

Ekspert dodaje, że jeżeli podatnik zdecyduje się amortyzować te maszyny metodą liniową, wówczas okres amortyzacji wynosić będzie 10 lat – co roku odpisywana będzie 1/10 część wartości maszyny. Z kolei gdyby przyjąć, że maszyny amortyzowane będą metodą degresywną, wówczas całkowity okres amortyzacji wyniesie nieco dłużej niż 8 lat.

– W określonych sytuacjach podatnicy, którzy stosują metodę liniową, mają możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej – podkreśla Grzegorz Proksa.

Dotyczy to m.in. maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, które mogą być amortyzowane przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4. Również dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 9 klasyfikacji, które poddane są szybkiemu postępowi technicznemu, dopuszczalne jest zastosowanie współczynników nie wyższych niż 2,0.

Ważne!

Amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok

Podstawa prawna

Art. 22a – 22m ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).