Podatnicy CIT, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca mają obowiązek złożyć zeznanie za 2010 rok. Osiągnięte dochody lub poniesioną stratę podatnicy wykazują w CIT-8. Obowiązek ten dotyczy m.in. spółek kapitałowych, fundacji, spółdzielni, placówek oświatowych.

Warunkiem skutecznego złożenia zeznania rocznego jest jego podpisanie. Jak mówi Jarosław Nożewski, ekspert podatkowy w KPMG, w ten sposób oświadcza się prawdziwość zawartych w nich danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

– W imieniu firm i innych osób prawnych podpis składają osoby uprawnione do zarządzania jednostką (tj. członkowie zarządu) lub upoważnione przez nich osoby (np. pełnomocnicy) – mówi Jarosław Nożewski.

Osoba prawna, zgodnie art. 38 kodeksu cywilnego, działa przez swoje organy na podstawie określonej ustawy i opartym na niej statucie. W przypadku spółek kapitałowych organem właściwym jest zarząd.

– Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności, w szczególności podpisywania deklaracji podatkowych – tłumaczy Jarosław Nożewski.

Ponadto zeznanie roczne CIT-8 może także podpisać pełnomocnik. Przewiduje to art. 80a par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z art. 137 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można więc udzielić pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, np. biuru rachunkowemu.