Spółka cypryjska, która osiąga zyski w spółce komandytowej, nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie można uznać, że prowadzi zakład w Polsce.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że spółka cypryjska – zagraniczna osoba prawna czerpiąca zyski jako komandytariusz w polskiej spółce komandytowej nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523). Dochody cypryjskiego rezydenta z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w Polsce podlegają więc opodatkowaniu na Cyprze.
Jak stwierdził sąd, minister finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej błędnie uznał, że udział w polskiej spółce stanowi prowadzenie zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jak wynika z art. 3 umowy, zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy.
Sąd wskazał, że o zakładzie można mówić w odniesieniu do przedsiębiorstwa, gdyż zakład jest jego częścią. Udziałowiec (komandytariusz) w spółce nie może być natomiast uznany za prowadzącego przedsiębiorstwo. W efekcie dochody przez niego uzyskiwane nie są dochodami osiąganymi przez zakład. W konsekwencji, jak wynika z art. 7 ust. 1 umowy polsko-cypryjskiej, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. To oznacza, że zysk komandytariusza nie będzie opodatkowany w Polsce, a jedynie na Cyprze.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 1637/10