Jeśli w 2010 roku podatnik opłacił składki ubezpieczeniowe za 2009 rok, może odliczyć je w zeznaniu PIT za 2010 rok.
Podatnik w 2010 roku zapłacił zaległe składki ubezpieczeniowe za 2009 rok. Czy zaległe za 2009 rok składki na własne ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2010 r. można odliczyć od dochodu za 2010 r.?
Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Artykuł 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących roku podatkowego, za który składki są należne. Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci faktycznie dopiero w roku bieżącym składki na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich poniesienia.
not. EM
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).