Dziś ostatni dzień na zapłatę I raty podatku od nieruchomości. Podatnicy, którzy otrzymali decyzję o wysokości podatku, ale go nie zapłacą, mogą zostać ukarani.
Wielu podatników narzeka, że nie może wywiązać się z obowiązku zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, ponieważ decyzji ustalających wysokość podatku nadal nie doręczył im wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Jak mówi dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku i członek zespołu eksperckiego ds. lokalnego prawa podatkowego, może to wynikać z dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Dane z tej ewidencji są wiążące dla organu podatkowego w przypadku decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Ekspert przekonuje jednak, że podatnicy nie mają czym się martwić. Przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) dają im co najmniej 14-dniowy termin na zapłatę podatku. Dotyczy to również osób, które powinny otrzymać decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości przed 15 marca, czyli przed terminem zapłaty I raty podatku, ale jej nie dostali.
Marcin Popławski zwraca uwagę, że podatnik, któremu nie została doręczona decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, musi na nią poczekać. Jeśli podatnik wpłaciłby sam podatek, powstałaby nadpłata.
Ekspert zwraca też uwagę, że podatek można zapłacić w ratach lub w całości.
– Jeśli podatnik otrzyma decyzję od organu podatkowego po 15 marca, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę – wyjaśnia nasz rozmówca.

Kto składa informację

Podatnicy podatku od nieruchomości powinni wcześniej wypełnić obowiązek złożenia informacji na podatek od nieruchomości (zazwyczaj na formularzu IN-1 lub IN-10, druk ustala każda gmina samodzielnie). Obowiązek ten dotyczy jednak tylko tych osób, które kupiły dom lub mieszkanie lub je wybudowały. Mariusz Popławski przypomina, że osoby fizyczne nie muszą składać co roku informacji na podatek od nieruchomości.
– Jeśli nic się nie zmieniło, a więc przedmiotem opodatkowania jest ta sama powierzchnia użytkowa budynku, która była opodatkowana rok wcześniej, to podatnik nie musi składać informacji – tłumaczy Mariusz Popławski.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) informację o nieruchomościach należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Okolicznością taką jest np. zakup mieszkania lub zakończenie budowy domu.

Odpowiedzialność podatnika

Jeśli podatnik nie złożył informacji na podatek od nieruchomości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. Zastosowanie w takiej sytuacji ma art. 54 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karom w zależności od kwoty podatku narażonego na uszczuplenie. Zazwyczaj jest to kara grzywny. Sankcje grożą również za brak zapłaty podatku.
Jak zapłacić podatek od nowego mieszkania lub domu
KROK 1
Złóż informację na podatek od nieruchomości.
KROK 2
Poczekaj na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.
KROK 3
Po otrzymaniu decyzji zapłać I ratę podatku lub podatek za cały rok.