Spółki projektowe prowadzą działalność w sposób specyficzny z uwagi na to, że powoływane są wyłącznie do realizacji konkretnego projektu. Czy wydatki poniesione przez taką spółkę w związku z planowaną inwestycją stanowią koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodem?
Spółki projektowe zazwyczaj osiągają przychody z jednej tylko działalności po zakończeniu etapu inwestycyjnego, a zatem po poniesieniu wszystkich niezbędnych wydatków. Dotyczy to m.in. kosztów marketingu, doradztwa, prac projektowych i budowlanych. W związku z tym pojawia się problem ustalenia okresu, w którym wskazane wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, w której wydatki ponoszone są na przestrzeni kilku lat podatkowych, a przychód z inwestycji pojawia się jedynie w ostatnim roku.
W opinii organów podatkowych wydatki takie są jedynie pośrednio związane z przychodem. W konsekwencji należy wykazać je jako koszt w momencie ich poniesienia. W opinii podatników ponoszone przez spółki celowe wydatki powinny być uznane za bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i rozliczane w momencie osiągnięcia przychodu.
Jedna z tego typu spraw, która trafiła do organów podatkowych, dotyczyła dewelopera. Spółka utworzona została w celu realizacji jednego projektu, a wszystkie poniesione przez nią wydatki miały na celu uzyskanie przychodu ze sprzedaży mieszkań. Organy podatkowe uznały, że poniesione wydatki są jedynie pośrednio związane z przychodem i powinny być rozliczane w dacie ich poniesienia. Jednak WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi (wyrok z 5 października 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1796/10). Zdaniem sądu specyfika działalności podatnika wpływa na zasady podziału kosztów, a wydatki poniesione w analizowanej sprawie są bezpośrednio związane z przychodem, a zatem rozliczane proporcjonalnie do uzyskiwanego przez spółkę przychodu.
Prezentowany wyrok jest o tyle istotny dla podatników będących spółkami powołanymi do realizacji jednego projektu, że pozwala na pełne podatkowe rozliczenie poniesionych wydatków.