Podmioty zagraniczne, podobnie jak polskie, powinny otrzymać odsetki w przypadku, gdy otrzymają zwrot VAT po terminie. W ostatnim czasie korzystne wyroki WSA w Warszawie dotyczące odsetek od nieterminowego zwrotu VAT zapadły 4 marca (sygn. akt III SA/Wa 1952/10) oraz 19 stycznia 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 894/10). Oba wyroki są nieprawomocne, jednak linię orzeczniczą warszawskiego sądu potwierdził również NSA (wyrok z 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I FSK 176/10, prawomocny).

Sądy podkreślają, że w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przyjęto rozwiązanie, że w razie niedotrzymania terminów zwrotu podatku różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy traktuje się jako nadpłatę podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy to zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Wyroki te dotyczą stanów faktycznych sprzed nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Dla podatników, którzy mają siedzibę w innym kraju UE, oznacza to, że mogą domagać się odsetek, nawet jeśli wystąpili o zwrot odsetek sprzed 2010 roku. Obecnie sytuacja podmiotów z UE i polskich jest jednakowa.

Jak wyjaśnia Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, podatek niezwrócony stanowi nadpłatę, która podlega oprocentowaniu według takiej samej stawki, jaką oprocentowane są zaległości podatkowe (obecnie 12,5 proc.). Ekspert zwraca uwagę, że nie zawsze zwrot po upływie 60 dni od złożenia deklaracji będzie dobrą lokatą ze strony podatnika.

– Ustawa daje możliwość organowi podatkowemu wydłużenia terminu zwrotu, gdy wymaga on dodatkowej weryfikacji – wyjaśnia Michał Goj.

Jeżeli więc organ powiadomi podatnika o konieczności wydłużenia zwrotu jeszcze przed upływem terminu zwrotu, a dokonana przez niego weryfikacja to potwierdzi, to zwrot ten powiększony zostanie jedynie o oprocentowanie odpowiadające opłacie prolongacyjnej, której stawka jest o połowę niższa niż stawka odsetek za zwłokę.

Warto pamiętać – dodaje nasz rozmówca – że obniżone odsetki są należne również, gdy – w wyniku weryfikacji – organ dojdzie do przekonania, że kwota zwrotu powinna być niższa niż pierwotnie żądana przez podatnika.

Organy podatkowe, wspierane orzecznictwem sądowym, uważają, że korekty dokonywane w okresie oczekiwania na zwrot przerywają ten termin. Innymi słowy może być tak, że podatnik sam przyczyni się do opóźnienia zwrotu, składając korektę deklaracji, a w efekcie pieniądze otrzyma później niż oczekiwał, i to bez odsetek.

Ważne!

Podatek niezwrócony w terminie stanowi nadpłatę, która podlega oprocentowaniu jak zaległości podatkowe, czyli w wysokości 12,5 proc.