Podlegający zwrotowi VAT, który firma wcześniej zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, będzie jej przychodem w momencie otrzymania zwrotu.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) pozwalają na zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów lub przychodów podatkowych firmy jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Sytuacje te zostały określone w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) – c) ustawy o CIT.
Jeśli firma zaliczyła należny VAT do kosztów uzyskania przychodów, a następnie w wyniku korekty podatek będzie podlegał odliczeniu, to spółka będzie musiała uznać te kwoty za przychód. Do takich wniosków doszedł WSA w Warszawie.
W omawianej sprawie skarżącym był bank. Jak wyjaśnił, rozpoznaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu importu usług od podmiotów niemających siedziby na terytorium Polski. W przypadku części nabywanych z zagranicy usług, będących usługami w zakresie wsparcia dla działalności bankowej, bank klasyfikował je jako opodatkowane według stawki 22-proc. Obliczony w ten sposób podatek należny z tytułu importu usług bank zgodnie z przepisami ustawy o CIT, ujmował w kosztach podatkowych bądź jako koszt bieżący, bądź przez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jak wyjaśnił bank, istnieją przesłanki do zastosowania do usług w zakresie wsparcia dla działalności bankowej zwolnienia z VAT. W efekcie bank musiałby dokonać korekty VAT. Zdaniem sądu podlegający zwrotowi VAT, zaliczony wcześniej do kosztów uzyskania przychodów banku, należy rozpoznać jako przychód podatkowy w momencie jego otrzymania. Wyrok jest nieprawomocny.
Reklama
SYGN. AKT III SA/Wa 1572/10