ORZECZENIE

W niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. między Polską a Australią lub RPA) określono zwolnienia z podatku dochodowego dla cudzoziemców, którzy przybywają do Polski na okres do dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów lub badań naukowych. WSA rozpatrywał sprawę Australijczyka, który przebywał w Polsce dłużej niż dwa lata. Skarżący uczy języka angielskiego w szkole, która jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzyła ją inna spółka, która swoją siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych. Firma amerykańska oddelegowała do nauki języka angielskiego do placówki w Polsce Australijczyka. Wystąpił on do ministra finansów z prośbą o interpretację, czy powinien zapłacić podatek dochodowy za 2005 rok.

WSA po rozpoznaniu sprawy uchylił decyzje organów podatkowych, ponieważ minister finansów, wydając decyzję w II instancji (w przypadku rozpatrywania sprawy w II instancji można doprecyzować stan faktyczny) nie zbadał, czy placówka, w której uczył skarżący, posiadała akredytację do prowadzenia działalności oświatowej. Sąd rozpatrując ten problem stwierdził, że tylko pracownik, cudzoziemiec, zatrudniony w placówce o charakterze oświatowym, która posiada odpowiednią akredytację ministerialną, jest uprawniony do zwolnienia. Nie wystarcza więc stwierdzenie dyrektora placówki w Polsce, w której naucza skarżący, że jest to placówka oświatowa, ponieważ spełnia warunki niezbędne do akredytacji. Nie wiadomo bowiem, czy placówka posiada akredytację.

Co do kwestii, czy podatnik powinien zapłacić podatek po przekroczeniu dwóch lat pobytu w Polsce, sąd wskazał, że istotne było skierowanie do pracy. Jeśli w dokumentach określa się zamiar pobytu na dłużej niż dwa lata, podatnik nie ma prawa do zwolnienia z podatku dochodowego. Jeśli jednak skarżący był skierowany przez placówkę w USA na okresy krótsze niż dwa lata, wtedy będzie mu to prawo przysługiwało.

Uzasadnienie sądu potwierdza wcześniejsze orzeczenie w podobnej sprawie ze skargi pracownika naukowego z RPA. WSA w Warszawie w wyroku (sygn. akt III SA/Wa 1357/07) stwierdził, że przepisy stanowią, że zwolnienie przysługuje pracownikom naukowym, jeśli przebywają (a nie faktycznie wykonują prace naukowe lub są wykładowcami) w Polsce w okresie do dwóch lat.

Sygn. akt III SA/Wa 1358/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl