W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 38, poz. 197).

Rozporządzenie dotyczy zwolnienia z akcyzy skażonego alkoholu etylowego, który jest wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nowelizacja ogranicza wykaz takich środków o cztery pozycje, w tym m.in. o mieszaninę kwasu salicylowego i ftalanu dietylu. Zmiana jest podyktowana m.in. koniecznością sprawowania skuteczniejszej kontroli nad skażaniem i obrotem alkoholem skażonym ze względów podatkowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 26 marca 2011 r.