Spółka wprowadziła plan motywacyjny dla pracowników opartych obligacjach zamiennych.

– Czy objęcie akcji w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych oznacza ich zbycie, a tym samym powstaje przychód podatkowy? Czy też jest to tylko czynność zamiany i przychód powstaje dopiero w momencie zbycia akcji – pyta pan Piotr z Gdańska.

Zdaniem Piotra Chmielińskiego, radcy prawnego, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w momencie wymiany obligacji na akcje nie dochodzi po stronie posiadacza obligacji do powstania przychodu, który podlegałby opodatkowaniu.

Również w opinii Katarzyny Ryszard, doradcy podatkowego w Kancelarii Skłodowscy, w przypadku zamiany papierów wartościowych na inne papiery wartościowe o identycznej wartości nie powstaje obowiązek podatkowy w PIT.

Takie stanowisko potwierdzał już NSA (np. wyrok z 14 grudnia 2001 r., sygn. akt I SA/Po 2374). W praktyce działania fiskusa nie są jednak zawsze oczywiste. Świadczą o tym sądowe skargi podatników na interpretacje organów podatkowych.

Jak mówi Piotr Chmieliński, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) o powstaniu przychodu możemy mówić jedynie w sytuacji, gdy dojdzie do zbycia akcji uzyskanych w zamian za obligacje.

– Tym samym, czynność zamiany obligacji na akcje, jako że nie niesie ze sobą trwałego przysporzenia majątkowego (wartość otrzymanych akcji może w perspektywie czasu ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu), nie powinna powodować powstania przychodu do opodatkowania – dodaje Piotr Chmieliński.

Przychód z zamiany obligacji na akcje powstanie dopiero w momencie faktycznej sprzedaży (zbycia) uzyskanych z zamiany akcji i realizacji konkretnego przysporzenia majątkowego. Argumentacją wzmacniającą ten pogląd jest również art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji.

Także WSA w Warszawie w wyroku z 28 października 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 628/09) wskazał, że w momencie zamiany obligacji nie mamy do czynienia z ich zbyciem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT i dopiero w momencie zbycia uzyskanych w zamian za nie akcji powstanie przychód do opodatkowania.

Obligacje zamienne

To specyficzny rodzaj dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki. Posiadacze takich obligacji mają prawo w okresie konwersji do zamiany posiadanych obligacji na akcje.