Inwestor, który nabył obligacje na giełdzie, może zaliczyć do kosztów podatkowych pobraną prowizję maklerską, jeśli sprzeda je przed terminem wykupu.

Podatnicy mogą lokować wolne środki w coraz większą ilości dłużnych instrumentów finansowych. Na giełdzie notowane są obligacje skarbowe, przedsiębiorstw, banków czy jednostek samorządowych.

Generalne przy zakupie obligacji pobierana jest prowizja przez dom maklerski, który pośredniczy w sprzedaży obligacji na rzecz inwestorów. Czy taką prowizję inwestor może zaliczyć do kosztów?

Przy obligacjach, w odróżnieniu od klasycznej inwestycji w akcje, występuje podatek zryczałtowany oraz podatek dochodowy rozliczany na zasadach ogólnych. Mimo że stawka tego podatku jest ta sama i wynosi 19 proc., to podatki te mają inną konstrukcję i to od tego, co inwestor zrobi z nabytą obligacją, zależy, czy będzie mógł zaliczyć taką prowizję do kosztów.

Jeśli więc inwestor zakupił obligacje kuponowe, to ma uprawnienie do otrzymywania regularnych odsetek. Takie odsetki są opodatkowanie zryczałtowaną 19-proc. stawką PIT.

Jak mówi Robert Morawski, specjalista podatkowy w CDM Pekao, w takim przypadku nie ma możliwości pomniejszenia kuponu o dodatkowe koszty nabycia zapłacone na giełdzie, ponieważ w podatku zryczałtowanym nie ma możliwości potrącania tzw. kosztów uzyskania przychodu.

Inwestor nie rozlicza tego rodzaju podatku samodzielnie. Może jednak odliczyć zapłacone prowizje od zakupu obligacji, jeśli sprzeda je na giełdzie przed terminem wykupu.

– Osiągnięty przez niego przychód będzie opodatkowany 19-proc. podatkiem od dochodu z całości transakcji sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów pochodnych – mówi Robert Morawski.

Tym samym podatnik w kosztach uzyskania przychodu będzie mógł uwzględnić wszystkie wydatki i opłaty poniesione na nabycie obligacji, które zostały ujęte w cenie zakupu na giełdzie. Rozliczy się z tego w zeznaniu rocznym PIT-38 po zakończeniu roku. Dochód lub stratę ze sprzedaży obligacji na giełdzie będzie mógł rozliczyć wspólnie z przychodami z innych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.