W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/ 2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/ 112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77, poz. 1).

Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. W związku z tym w rozporządzeniu zawarto wyjaśnienia takich pojęć jak: siedziba działalności gospodarczej podatnika, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania oraz zwykłe miejsce pobytu. Przepisy wykonawcze zobowiązują usługodawcę do sprawdzenia informacji dostarczonych mu przez usługobiorcę dotyczących statusu usługobiorcy, charakteru, w jakim on działa, miejsca, w którym się znajduje, bez względu na to, czy usługobiorca jest podatnikiem, czy osobą niebędącą podatnikiem VAT.

Rozporządzenie reguluje także kwestie odnoszące się do wynajmu środków transportu. Przede wszystkim ustalono, jakie pojazdy należy uznać za „środek transportu”. Przyjęto, że pojęcie to obejmuje m.in. samochody, motocykle, rowery oraz wagony kolejowe. Z zakresu tej definicji wyłączono jednak np. kontenery. Nowe przepisy wyjaśniają również sposób ustalania czasu wynajmu środków transportu w sytuacji, gdy kolejne umowy następują jedna po drugiej. W takim przypadku czas świadczenia tej usługi odpowiada okresowi ciągłego posiadania na podstawie wszystkich umów – dotyczy to również przedłużenia umowy.

Nowe przepisy, które uchylają obecnie obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1777/2005, wiążą i mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 12 kwietnia i będzie stosowane od 1 lipca 2011 r.