ORZECZENIE

Podatnik wnioskował o wznowienie postępowania, powołując się na nowe okoliczności nieznane dotąd organom. Stwierdził, że przyjęta przez organy podatkowe ocena, że dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych stanowią przychód z działalności rolniczej, była błędna.

Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił wniosku i utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Wskazał, że okoliczności przytoczone przez stronę były znane organom i oceniane, czego wynikiem jest treść wcześniejszej decyzji. Odmienna ocena dowodów i okoliczności nie może być podstawą do wznowienia postępowania.

Strona zaskarżyła decyzje do WSA, który jednak oddalił skargę. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że uchylenie decyzji w trybie nadzwyczajnym następuje w ściśle określonych przypadkach. Wznowienie postępowania jest więc instytucją nadzwyczajną i nie stanowi kontynuacji dotychczasowego postępowania. Nie może ono zastąpić odwołania.

JOANNA GUMKOWSKA

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki