Wartość wyprodukowanej lub nabytej żywności przekazanej organizacji pożytku publicznego na cele charytatywne firma może odliczyć od przychodu.
Przepisy o CIT w zakresie przekazywania produktów spożywczych ustanawiają wyjątek od ogólnej zasady braku możliwości zaliczania darowizny do kosztów uzyskania przychodów.
Jak mówi Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, każdy podatnik, nie tylko producent, ma prawo zaliczyć do kosztów cenę nabycia produktów spożywczych lub ich koszt wytworzenia, pod warunkiem że obdarowanym jest organizacja pożytku publicznego, która wykorzysta towary wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez siebie. Możliwość takiego rozliczenia wynika z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Przepisy określają dodatkowo, że przez produkty spożywcze należy rozumieć te, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), z przeznaczeniem wyłącznie na cele społecznie użyteczne. Do takich produktów nie zalicza się jednak napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.
Jeżeli podatnik zaliczy wartość takiej darowizny do kosztów, to nie będzie mógł jednocześnie odliczyć tej darowizny od podstawy opodatkowania.