Spór dotyczący potwierdzenia odbioru faktury korygującej ostatecznie ma rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości UE. Pytanie dotyczące zgodności tego wymogu z prawem wspólnotowym zadał Trybunałowi NSA. Jak się okazuje, niektóre sądy nie czekają na rozstrzygnięcie Trybunału i same orzekają o niezgodności polskiego przepisu z unijnym. Ostatnio taki wyrok wydał WSA w Białymstoku (wyrok z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Bk 483/10). Z kolei inne, np. WSA w Warszawie, zawieszają tego typu sprawy do czasu rozstrzygnięcia sporu przez trybunał.

Do końca 2010 roku podatnik, który chciał obniżyć swój obrót i wystawił fakturę korygującą, musiał dostać potwierdzenie odbioru tej faktury od kontrahenta. Ponieważ podatnicy nie zawsze otrzymują takie potwierdzenie, a fiskus odmawiał im obniżenia obrotu, jeśli go nie mają, to sprawa trafiła do sądu.

Jak przyznaje Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG, stanowisko WSA w Białymstoku jest kolejnym korzystnym dla podatników orzeczeniem w sprawie zgodności polskiej ustawy o VAT z Dyrektywą Rady 2006/112/WE w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Sprawa jest aktualna również w obecnym stanie prawnym. Jak wyjaśnia ekspert, choć wprowadzone od 1 stycznia 2011 r. zmiany w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, wynikające z nowelizacji ustawy o VAT, zwiększają katalog czynności, dla których nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru, to niestety ustawodawca w nowelizacji nie zdecydował się na rezygnację z tego wymogu.

Skoro sądy mogą orzekać w sprawach potwierdzenia odbioru, to czy rozstrzygnięcie trybunału jest potrzebne? Jak tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, NSA ma obowiązek zadać pytanie prejudycjalne o zgodności prawa krajowego ze wspólnotowym do Trybunału UE, jeśli zostanie ono postawione przez stronę.

– Wyłącznie, jeśli nie ma wątpliwości co do faktu naruszenia prawa wspólnotowego, pytanie może nie zostać skierowane do Trybunału. Przesłanie pytania odnośnie do potwierdzeń odbioru faktur korygujących wskazuje, że NSA ma takie wątpliwości, mimo że WSA orzekają o naruszeniu dyrektywy – stwierdza ekspert.

Z kolei Dominik Szczygieł, doradca podatkowy w kancelarii MSDS, uważa że wyrok trybunału nie jest konieczny, skoro naruszona norma jest jasna i klarowna. Jednak dopiero wyrok trybunału będzie stanowił jasną wskazówkę dla ogółu adresatów prawa podatkowego.