Sprowadzenie z innego kraju Unii Europejskiej do Polski nowego środka transportu, np. samochodu, podlega opodatkowaniu VAT. Termin zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, zasady rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu (NŚT) są zróżnicowane. Jeżeli podatnik kupuje go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (będąc podatnikiem VAT), wówczas podatek rozlicza w składanej co miesiąc deklaracji VAT-7. Natomiast nabywca NŚT na cele prywatne na mocy ustawy o VAT uzyskuje status podatnika i tym samym zobowiązany jest do odrębnego rozliczenia podatku należnego z tytułu takiego nabycia.

Przepisy wskazują, że moment powstania obowiązku podatkowego dla takiego nabycia powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Jeżeli nabywcą będzie podatnik VAT, wówczas podatek od takiego nabycia rozliczy on w składanej deklaracji. W innym przypadku będzie zobowiązany do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego środka transportu.

– Mając na uwadze, że to moment dostawy (otrzymania) przesądza o zaistnieniu obowiązku podatkowego, niezależnie od daty podpisania umowy zakupu, przekazanie środka transportu po 1 stycznia 2011 r. objęte jest już znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT – wskazuje Krzysztof Biernacki.

Oznacza to stosowanie wyższej 23-proc. stawki VAT. Zdaniem Krzysztofa Biernackiego ma to także istotne znaczenie dla tych podatników, którzy zakupili samochody uprawniające do końca ubiegłego roku do pełnego odliczenia podatku naliczonego. Podpisanie umowy zakupu w roku 2010, a wydanie pojazdu w 2011 roku nie będzie uprawniać do odliczenia całości podatku naliczonego.