Trzech przedsiębiorców zamierza założyć spółkę cywilną, która będzie się zajmować handlem hurtowym.

– Jaki sposób opłacania podatku dochodowego można wybrać – pyta pan Paweł z Kielc.

Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami prawnymi podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Natomiast wspólnicy będący osobami fizycznymi podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych według zasad właściwych dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dr Tomasz Nowak, prawnik z kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy, wyjaśnia, że wspólnicy, będący osobami fizycznymi mogą wybrać każdą z form opodatkowania, którą przepisy przewidują dla dochodów z działalności gospodarczej. Potencjalnie mogą to być tzw. zasady ogólne (tj. opodatkowanie dochodu według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc.), podatek liniowy (tj. ze stawką 19-proc.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

– Należy pamiętać, aby rodzaj działalności oraz jej rozmiar pozwalał na skorzystanie z wybranej formy opodatkowania. Dla każdej z nich ustawodawca przewidział bowiem określone warunki, od których spełnienia zależna jest możliwość jej wyboru – przypomina Tomasz Nowak.

Wybór formy opodatkowania następuje w drodze oświadczenia wspólników. Nie ma możliwości, aby każdy lub niektórzy ze wspólników korzystali z odmiennych zasad opodatkowania. Oświadczenie o wyborze lub o zmianie formy opodatkowania – jak podpowiada dr Tomasz Nowak – składają wszyscy wspólnicy. Wybór formy opodatkowania na cały rok należało złożyć do 20 stycznia, natomiast rozpoczynając działalność w trakcie roku, zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany) lub przed rozpoczęciem działalności (karta podatkowa).

Ważne!

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi muszą wybrać tę samą formę opodatkowania dochodów z udziału w tej spółce