Podatniczka, która kupiła towar usunięty spod dozoru celnego, stała się dłużnikiem solidarnym długu celnego wraz z osobą, która usunęła towar spod dozoru. Pracownicy służby celnej zwrócili się do niej o uregulowanie długu, gdyż inni dłużnicy byli nieznani.

– Czy mogę odzyskać zapłacone należności celne – pyta pani Julia z Przemyśla.

Organ celny określa w drodze decyzji kwotę należności wynikającą z długu celnego m.in. powstałego z tytułu nielegalnego wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty towaru podlegającego należnościom przywozowym lub nielegalnego wprowadzenia na pozostałą część obszaru celnego Wspólnoty towaru podlegającego należnościom przywozowym i znajdującego się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

W przypadku kiedy istnieje kilku dłużników jednego długu celnego, to odpowiadają oni solidarnie. Zasadę tę wprowadza art. 213 wspólnotowego kodeksu celnego. Unormowanie to oznacza, że jeżeli dług celny został uregulowany przez jednego z dłużników, to w konsekwencji dług ten wygasł wobec wszystkich dłużników solidarnych.

– Wygaśnięcie długu celnego powoduje, że żaden z pozostałych dłużników nie jest już zobowiązany do jego pokrycia – tłumaczy Karol Kołowski, ekspert podatkowy w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jednak ze względu na to, że w prawie celnym dług celny w przywozie powstaje w wielu sytuacjach zdarzyć się może, że dany pomiot stanie się dłużnikiem solidarnym z osobą nieznaną np. gdy dana osoba wejdzie w posiadanie towarów, które zostały ukradzione spod dozoru celnego. Organy celne mogą dokonać wyboru osoby, od której domagać się będą uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego na etapie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dana osoba ureguluje w całości dług celny, to pozostali dłużnicy solidarni, w tym wskazana w pytaniu osoba nieznana, nie są już zobowiązani do jego zapłaty.

– Jednocześnie, należy zauważyć, że nie można ubiegać się o to, by organy celne zwróciły część zapłaty za uregulowanie długu celnego (w części proporcjonalnie przypadającej do zapłaty przez inną osobę), gdyż nie ma do tego podstaw prawnych – zauważa Karol Kołowski.

W szczególnych przypadkach możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o zwrot należności celnych, z czym jednak może wiązać się utrata towaru. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne z punktu widzenia Unii Europejskiej, gdyż skutecznie zabezpiecza jej interesy fiskalne. Niestety może odbywać się to kosztem części podatników – tak jak w analizowanej sprawie.

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdyby było możliwe ustalenie tożsamości drugiego dłużnika solidarnego, można wystąpić z roszczeniem regresowym na podstawie kodeksu cywilnego wobec tej osoby o zwrot części wydatków poniesionych na uregulowanie długu celnego.

Ważne!

Dozór celny może być sprawowany w odniesieniu do towarów wprowadzanych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i wyprowadzanych z nich