Spółka otrzymała dotację na zakup środków trwałych na nowo powstałe stanowiska pracy dla bezrobotnych skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy.

– Jak powinna rozliczyć tę dotację w podatku dochodowym i jak powinna dokonywać amortyzacji tak zakupionego sprzętu – pyta pan Stefan z Wrocławia.

Zgodnie z ogólną regułą obowiązującą w ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są m.in. odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywane wyłącznie na podstawie tych przepisów. Jednak w określonych okolicznościach reguła ta doznaje pewnych ograniczeń. Otóż nie uważa się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie środków trwałych, odliczonym od podstawy opodatkowania albo zwróconym podatnikom w jakiejkolwiek formie.

W opinii Łukasza Czekańskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr konieczne jest ustalenie, czy w sytuacji, w której nabycie środka trwałego będzie w części sfinansowane dotacją z urzędu pracy, całe odpisy amortyzacyjne będą dla podatnika kosztem uzyskania przychodów.

– Zasadniczo wartością początkową środka trwałego, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, jest w przypadku odpłatnego nabycia cena nabycia. Zatem gdy podatnik kupuje środek trwały i zakup jest w części sfinansowany dotacją z urzędu pracy, jego wartość początkowa będzie obejmowała zarówno kwotę dotacji, jak i środki własne podatnika. Od tak ustalonej wartości początkowej podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych – wyjaśnia ekspert.

Jednak aby stwierdzić, czy będą one kosztem podatkowym w całości, należy ustalić, czy środki pochodzące z dotacji będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT wolne od podatku są m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem środka trwałego, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W opinii Łukasza Czekańskiego dotacje z urzędu pracy na zakup środka trwałego będą spełniać te warunki, w związku z czym będą one wolne od podatku i w konsekwencji nie będą wliczone do podstawy opodatkowania. Tym samym należy uznać, że odpisy amortyzacyjne nie powinny być kosztem uzyskania przychodów w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z urzędu pracy.

W praktyce konieczne zatem będzie ustalenie stosunku kwoty dotacji do wartości początkowej, a następnie zastosowanie tak ustalonej proporcji do każdego dokonywanego odpisu amortyzacyjnego.