Obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Zapłata opłaty wymagana jest także w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, czyli złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji spoczywa na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Co do zasady obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Warto zaznaczyć także, iż rada gminy może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, a także wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Dokonujący wpłaty zobowiązany jest do dołączenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnionej kopii, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Należy zaznaczyć, iż dowód zapłaty może mieć także formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Istotny jest także zapis, iż adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Do 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Kwestie związane z zapłatą opłaty skarbowej regulują następujące akty prawne:

- ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

- rozporządzenie ministra finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, poz. 1330 z późn. zm.),

- ustawa z 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 128, poz. 883 z późn. zm.).

KRZYSZTOF KOŚLICKI