Bank PKO BP poszerzył ofertę tradycyjnej książeczki mieszkaniowej o możliwość lokowania części wpłacanych środków w wybrane fundusze inwestycyjne. Obecnie oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim może się składać ze standardowej części depozytowej oraz nowej części inwestycyjnej. Jak wpłynie to na rozliczenie podatkowe zysków osiąganych z takich książeczek?

Książeczki mieszkaniowe są na rynku jednym z niewielu rodzajów produktów oszczędnościowych, z których uzyskiwane przez jej posiadacza dochody są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych.

Jak mówi Artur Smolarczyk, kierownik obsługi książeczek mieszkaniowych w PKO BP, zwolnieniu z podatku dochodowego podlega wyłącznie część depozytowa, czyli wkład zgromadzony na rachunku książeczki mieszkaniowej.

Oznacza to, że część inwestycyjna książeczki będzie podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– W przypadku rejestru prowadzonego na rzecz osoby fizycznej płatnikiem podatku jest fundusz, który w imieniu uczestnika oblicza, pobiera i odprowadza należny podatek – dodaje Artur Smolarczyk.

Zwolnienie od podatku dochodowego odsetek i premii gwarancyjnych od środków gromadzonych na książeczce mieszkaniowej określa art. 52a. ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

Natomiast zyski z funduszy inwestycyjnych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19-proc. zryczałtowaną stawką.

Przychód lub strata uczestnika funduszu wynika ze zmian cen tytułów uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego.

19 proc. wynosi podatek dochodowy od zysków kapitałowych