W 2008 roku istnieje możliwości ubezpieczenia dodatkowego w ramach Umowy Generalnej. Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała bowiem aneks, który wprowadza ubezpieczenie odpowiedzialności karnej skarbowej. Zmienił się także ubezpieczyciel odpowiedzialny za likwidację szkód w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Likwidacją zajmuje się obecnie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA TU.

Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy ubezpieczenie ochrony prawnej mogą zawrzeć jedynie doradcy, którzy korzystają z obowiązkowego ubezpieczenia OC w ramach Umowy Generalnej. Chodzi o koszty, które powstały w wyniku postępowania karnego skarbowego lub karnego w sprawie o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Jeśli więc doszło do takiego postępowania, a doradca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności karnej skarbowej, powinien otrzymać zwrot wydatków na: wynagrodzenie prawnika ustanowionego przez ubezpieczonego, koszty ekspertyz, koszty sądowe, w tym również należności dla świadków i biegłych sądowych, oraz grzywny wymierzone w stawkach dziennych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak poniesione koszty jedynie w przypadku, gdy postępowanie dotyczy czynu zabronionego związanego z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego i czyn ten został popełniony w czasie, gdy doradca posiadał ubezpieczenie OC.

Aneks przewiduje także miesięczny okres karencji w przypadku powyższego ubezpieczenia. Jeśli więc doradca korzysta z ubezpieczenia po raz pierwszy, ochrona nie obejmuje kosztów poniesionych na postępowania wszczęte w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.

Ochrona obejmuje jednak postępowania wszczęte w ciągu pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, jeśli doradca zakończył swoją działalność i został skreślony z listy lub gdy złożył wniosek o zawieszenie wykonywania zawodu. Doradca, który zawarł umowę, ma także obowiązek zachowania tego faktu w tajemnicy. Nie dotyczy to jednak informacji udzielanej organom samorządu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ciągu tego samego okresu ubezpieczenia do kwoty 200 tys. zł. Składka roczna natomiast wynosi 700 zł, a w przypadku umów zawieranych do końca 2008 roku - 500 zł.

W 2008 roku doradców podatkowych obowiązują te same zasady dotyczące ubezpieczenia OC, co w zeszłym roku. Oznacza to, że niedotrzymanie terminu powoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Sankcja ta wielokrotnie krytykowana przez doradców może zostać zmieniona przy okazji dużej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl