Osoba, która musi dopłacić podatek z rozliczenia PIT za 2010 rok, a nie ma środków na jego uregulowanie, ma jeszcze czas na uporanie się z tym problemem.

Termin na rozliczenie PIT za 2010 rok upływa w tym roku 2 maja 2011 r., bo 30 kwietnia to sobota. Zatem najpóźniej 2 maja musi trafić do urzędu skarbowego zeznanie roczne, a także musi zostać wpłacony należny podatek. Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby druk deklaracji złożyć już teraz, a podatek wpłacić dopiero 2 maja. Wpłat można dokonywać w ratach tak, aby ostatnia wpłynęła na konto fiskusa ostatniego dnia.

Większy problem mają osoby, które nie mają pieniędzy na wpłacanie rat samodzielnie. Wtedy można złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w zapłacie podatku. Może to być odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie go na raty. Jednak na przyznanie tej ulgi nie mogą liczyć wszyscy. Przysługuje ona bowiem tylko wtedy, gdy zachodzi ważny interes publiczny lub osobisty wnioskującego.

Eksperci ostrzegają: ulgi w zapłacie podatków są przyznawane rzadko, a jej przyznanie jest uznaniową decyzją fiskusa.

Termin rozliczenia

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia następnego roku i w tym terminie wpłacić podatek, jeśli z zeznania wynika kwota do dopłaty. Warto pomyśleć o tym wcześniej i sprawdzić, czy nie powinniśmy dopłacić podatku. Jeżeli nie mamy gotówki na uregulowanie podatku w terminie, możemy rozważyć kilka rozwiązań.

Przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają organowi podatkowemu, na wniosek podatnika, udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, podkreśla, że podatnik może złożyć do organu podatkowego wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Decyzje w sprawie ulg podejmowane są jednak przez urząd tylko jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

– W praktyce wnioski takie są akceptowane tylko w sytuacjach losowych i wyjątkowych (np. utrata majątku, choroba) – ostrzega Tomasz Napierała, partner, doradca podatkowy w ABC Tax.

Również Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, dodaje, że pojęcia „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” są nieostre, a o konkretnych okolicznościach spełniających ich kryteria można wnioskować jedynie z praktyki orzeczniczej organów i sądów w tym zakresie. Jako przykładowe okoliczności wypełniające zasadniczo przesłankę „ważnego interesu podatnika” można wskazać np. utratę dobytku wskutek klęski żywiołowej (np. powodzi), ciężką przewlekłą chorobę podatnika wymagają kosztownego leczenia itp.

– W praktyce to na podatniku ciąży wykazanie istnienia tego rodzaju okoliczności, które powinny być szczegółowo opisane we wniosku – mówi Maciej Grela.

Z kolei Wojciech Pławiak, ekspert w Ernst & Young, zwraca uwagę, że finansowa korzyść podatnika z udzielenia mu ulgi w zapłacie podatku polega na tym, że za okres odroczenia płatności podatku / danej raty organ ustala opłatę prolongacyjną równą 50 proc. stawki odsetki za zwłokę.