Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od zarobków pobierany jest już 32-proc. PIT. Teraz pracodawca chce podpisać z pracownikiem umowę-zlecenie.

– Czy od nowej umowy PIT też wyniesie 32 proc. – pyta pan Andrzej z Kłodzka.

Zakłady pracy jako płatnicy są zobowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, tłumaczy, że zaliczki za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – włącznie z tym miesiącem, pobiera się w wysokości 18 proc. miesięcznego dochodu. Stawka 32-proc. stosowana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczy 85 528 zł.

– Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia najniższą stawkę podatkową, tj. 18-proc. Zasada ta dotyczy wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych – wyjaśnia Dominika Dragan-Berestecka.

Ekspert dodaje, że te regulacje mają charakter rozłączny. Oznacza to, że jeżeli płatnik dokonujący na rzecz podatnika wypłat ze stosunku pracy potrąca zaliczkę w wysokości 32 proc. dochodu, nie wpłynie to na zaliczki pobierane z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Zaliczki pobierane od dochodu uzyskanego na podstawie umów cywilnoprawnych pobierane są bowiem w stałej wysokości 18 proc. dochodu, chyba że podatnik złoży wniosek o potrącanie zaliczki przez płatnika według stawki wyższej.

– W zeznaniu rocznym dochody z działalności wykonywanej osobiście podlegają sumowaniu z dochodami uzyskami ze stosunku pracy – stwierdza Dominika Dragan-Berestecka.

Marcin Kaczanowicz, ekspert z Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, zauważa, że w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej przez pracownika z obecnym pracodawcą, który w chwili obecnej odprowadza zaliczki na podatek w wysokości 32 proc. miesięcznego dochodu, możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami.

Pierwsza z nich – jak wymienia Marcin Kaczanowicz – będzie miała miejsce, gdy z tytułu nowej umowy płatnikiem będzie pracodawca. Może się tak zdarzyć, np. gdy strony postanowią podpisać nową umowę o pracę. Wówczas zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane będą z zastosowaniem stawki 32-proc.

Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy pracownik zawrze np. umowę-zlecenie lub o dzieło. Wówczas płatnik będzie miał obowiązek odprowadzić zaliczkę na PIT z zastosowaniem najniższej stawki podatku określonej w skali, tj. obecnie 18 proc.

– Niewykluczony jest jednak i taki przypadek, gdy pracownik osiągnie przychody, od których on sam będzie zobowiązany pobrać zaliczki na PIT. Wówczas podatnicy są zobowiązani do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięcznie, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę PIT – 18-proc. – podkreśla Marcin Kaczanowicz. Równocześnie podatnicy mogą skorzystać z możliwości odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z wyższą stawką podatkową – 32 proc.