Parlament zakończył prace na nowelizacją ustawy o PIT powstałą ze współpracy komisji Przyjazne Państwo i Ministerstwa Finansów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Większość rozwiązań jest korzystna, jednak nie ze wszystkich ucieszą się podatnicy. Zmiany – poza zniesieniem wymogu dwóch podpisów na zeznaniu małżonków – będą miały zastosowanie do dochodów za 2011 rok.

Jeden podpis na wspólnym PIT

Już od rozliczeń podatkowych za 2010 rok zniesiony został wymóg składania dwóch podpisów na małżeńskim PIT. Wystarczy, że podpisze się na nim mąż lub żona. Podpis jednego małżonka będzie traktowany na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Zmiana ponadto uprości procedurę elektronicznego rozliczenia. Znosi bowiem obowiązek składania w urzędzie papierowych pełnomocnictw do wysłania małżeńskiego PIT przez internet.

Limit dla ryczałtu

Świadczenia z umowy zlecenia czy o dzieło będą opodatkowane zryczałtowanym 18-proc. PIT, jeżeli przychód z pojedynczej umowy zawartej z tym samym płatnikiem nie przekroczy 200 zł. Obecnie jest to limit miesięczny, przy czym nie ma znaczenia, czy przychody są należne z tytułu jednej umowy czy też wielu umów. Zmiana wyeliminuje wątpliwości dotyczące jego stosowania. Wynikają one z tego, że płatnik, zawierając umowę ze zleceniobiorcą, nie zawsze jest w stanie przewidzieć, czy w danym miesiącu nie zawrze kolejnej umowy, z których łączny przychód przekroczy 200 zł.

Zmiany w katalogu zwolnień

Ustalono roczny, zamiast miesięcznego, limit dla stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych uchwałą samorządu bądź przez fundacje czy stowarzyszenia. Wyniesienie on 3800 zł, a zwolnienie będzie stosowane bez względu na inne dochody ucznia czy studenta.

Z kolei 500 zł wyniesie miesięczny limit zwolnienia dla świadczeń ponoszonych przez pracodawcę w związku z zakwaterowaniem pracowników, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. Dziś limit ten odnosi się tylko do świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania. Bez limitu odliczane są wydatki na zakwaterowanie pracownika w hotelu pracowniczym.

Na zmianach zyskają też byli pracownicy. Ze zwolnienia z PIT w ramach rocznego limitu 2280 zł będą korzystały wszystkie świadczenia przyznawane emerytom i rencistom przez byłego pracodawcę, bez względu na ich charakter, zarówno pieniężne, niepieniężne, jak i rzeczowe, w tym także pochodzące od związków zawodowych.

Koniec ulgi dla konkubentów

Do preferencyjnego rozliczenia jako samotny rodzic nie wystarczy legitymować się statusem kawalera, panny, rozwodnika czy wdowca, ale faktycznie trzeba będzie samotnie wychowywać dziecko. Obecnie podatnicy uważają, że przysługuje im ta preferencja, mimo że w rzeczywistości wychowują dziecko wspólnie z inną osobą (konkubentem). Te praktyki ma wyeliminować wyraźne zaznaczenie w przepisie, że rodzic lub opiekun w roku podatkowym musi samotnie wychowywać dzieci.

Zmiana może nadal pozostawić pole do interpretacji, a to dlatego że wiąże się nierozerwalnie z problematyką udowodnienia, że podatnik wychowuje dziecko samotnie, nie pozostając jednocześnie w konkubinacie. Podatnicy i organy podatkowe staną przed trudnym zadaniem rozstrzygnięcia, kto jest osobą samotnie wychowującą dzieci w roku podatkowym. Tym bardziej że wyrażenie „w roku podatkowym” oznacza w jakimkolwiek czasie w roku podatkowym, czyli także przez jego część.