GRZEGORZ KUJAWSKI

doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy

Nie

Przy metodzie uproszczonej nie ma konieczności zwiększania wartości początkowej budynku.

Jak rozumiem, podatnik ustalił wartość początkową budynku mieszkalnego dla celów amortyzacji podatkowej w oparciu o przepis art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w oparciu nie o rzeczywiste nakłady poniesione na wybudowanie lub nabycie budynku, lecz na podstawie iloczynu liczby metrów kwadratowych faktycznie wykorzystywanej powierzchni użytkowej oraz wskaźnika (w 2007 roku kwoty 988 zł).

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy, wydatki na ulepszenie środka trwałego (w tym budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej) powiększają wartość początkową tego środka trwałego, o ile łącznie przekraczają w roku podatkowym kwotę 3,5 tys. zł oraz powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego. Jednakże przepis art. 22g ust. 17 ustawy wyraźnie wskazuje, iż nie podlega powiększeniu wartość początkowa środka trwałego, o ile została ustalona w sposób uproszczony. W takim bowiem przypadku ustalenie wartości początkowej środka trwałego nie polega na analizie nakładów poniesionych na ten środek trwały, lecz na przeliczeniu odpowiednich wskaźników. Należy wskazać, iż ta wartość początkowa może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości wskaźnika określonej w ustawie.

Z taką właśnie sytuacją ma do czynienia podatnik. Skoro przyjął uproszczoną metodę ustalania wartości początkowej budynku mieszkalnego, nie jest zobowiązany ani uprawniony do zwiększania tej wartości o kwoty nakładów poniesionych na ulepszenie budynku.

Co do zasady, wartość wydatków ponoszonych na ulepszenie środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, ponieważ powiększa ona wartość początkową środka trwałego. Jednakże w analizowanym przypadku poniesione przez podatnika wydatki na ulepszenie budynku trwałego nie mogą powiększyć wartości początkowej budynku mieszkalnego, skoro nie pozwala na to przepis art. 22g ust. 17. Tym samym, w moim przekonaniu wydatki te można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Podobny wniosek wynika z analizy przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, zgodnie z którym do kosztów podatkowych nie zalicza się tylko takich wydatków na ulepszenie środka trwałego, które powiększają wartość środka trwałego stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. W omawianym przypadku, wydatki na ulepszenie budynku mieszkalnego nie należą do tej kategorii, zatem nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Powyższą wykładnię przepisów podzielają organy podatkowe. I tak np. naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach w wydanej interpretacji (z 26 kwietnia 2006 r. sygn. PD1a/415-4/06) potwierdził, iż wartość początkowa budynku mieszkalnego ustalona metodą uproszczoną nie może zostać powiększona o nakłady poniesione na ulepszenie tego środka trwałego, które tym samym należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

(KK)

Podstawa prawna

■ Art. 22g ust. 10, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).