Osoba, która dobrowolnie złoży korektę deklaracji, zapłaci 75 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Zasadę tę stosuje się również do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Obliczanie odsetek

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego.
Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG, przypomina, że 9 listopada weszła w życie ustawa z 24 września 2010 r., która zmieniła art. 56 par. 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu stawka odsetek za zwłokę wynosi dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększonej o 2 punkty procentowe. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc. Oznacza to, że od 9 listopada stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 12 proc., a stawka obniżonych odsetek – 9 proc.

Premia za uczciwość

Jeżeli podatnik sam zdecyduje się na ujawnienie zaległości, zapłaci podatek z ulgową stawką odsetek za zwłokę, która wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Michał Goj, menedżer w Ernst & Young, wyjaśnia, że z tego uprawnienia mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy nie zostali zmotywowani do złożenia korekty przez organy podatkowe. Dlatego przepisy nie przewidują możliwości zastosowania obniżonej stawki w przypadku korekty składanej po zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli (czy też po- stępowania kontrolnego) lub w przypadku korekty błędów zidentyfikowanych nie przez podatnika, a przez inspektorów w trakcie kontroli.
– Warunkiem skorzystania z obniżonej stawki odsetek jest opłacenie w całości zaległości podatkowej nie później niż w ciągu siedmiu dni od złożenia korygowanej deklaracji – podaje Michał Goj.
Według naszego rozmówcy powstanie zaległości podatkowej nie zawsze musi oznaczać obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Jeśli korekta rozliczeń podatkowych polega np. na przesunięciu podatku między miesiącami (w podatku od towarów i usług) albo między latami (w podatku dochodowym), to odsetki w ogóle nie powstaną, gdy pierwotnie podatek rozpoznaliśmy za wcześnie. Jeśli błąd polegał natomiast na zbyt późnym wykazaniu podatku, odsetki od całej kwoty zaległości biec będą jedynie w okresie od upływu terminu płatności podatku za okres wcześniejszy do daty rozliczenia podatku za okres późniejszy (w którym powstała nadpłata).
9 proc. wynoszą obniżone odsetki podatkowe