Osoba, która dobrowolnie złoży korektę deklaracji, zapłaci 75 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Zasadę tę stosuje się również do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Obliczanie odsetek