Zakres zwolnień w VAT po 1 stycznia 2011 r. został zmieniony. W efekcie niektóre grupy podatników nie do końca wiedzą, jak należy stosować nowe przepisy i czy dalej świadczone przez nich usługi korzystają ze zwolnienia. Problem mają m.in. podatnicy świadczący usługi pośrednictwa finansowego.

Jak przyznaje Barbara Bona, menedżer w Ernst & Young, po 1 stycznia 2011 r. w ustawie o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) pojawiły się nowe definicje zwolnionych z podatku usług finansowych zastępujące treść dotychczas obowiązującego załącznika nr 4 do ustawy o VAT (obejmującego m.in. usługi pośrednictwa finansowego).

Zakres zwolnienia

Jak wyjaśnia Barbara Bona, od 1 stycznia ze zwolnienia z podatku korzystają usługi pośrednictwa w świadczeniu m.in. usług: ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych, a także usługi pośrednictwa w zakresie usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Co więcej, część przepisów nie została zmieniona (np. przepisy dotyczące zwolnienia dla dystrybucji produktów TFI i OFE, które pozostają bez zmian na gruncie znowelizowanej ustawy o VAT).

– Znakomita większość usług mających na celu bezpośrednią akwizycję czy dystrybucję produktów finansowych powinna pozostać zwolniona z podatku na gruncie znowelizowanych przepisów o VAT – stwierdza Barbara Bona.

Jednak jak dodaje ekspert, w ustawie pojawił się także art. 43 ust. 14 ustawy o VAT, który ma wpływ na zakres omawianego zwolnienia.

Elementy pomocnicze

Dodany art. 43 ust. 14 ustawy o VAT wyłącza możliwość stosowania zwolnienia z VAT do elementów pomocniczych usługi pośrednictwa. Zgodnie z ust. 13 zwolnienie z podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usług finansowych, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej. Jak wynika z kolei z ust. 14, tej zasady nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa finansowego.

– Oznacza to, że kwalifikacja usługi głównej jako pośrednictwa może spowodować brak zwolnienia dla usług stanowiących jej odrębny element, mimo że jest właściwy i niezbędny dla usługi głównej – mówi Barbara Bona.

Wskazuje też, że przepis ten idzie w kierunku przewidzianym przez projekty przepisów wspólnotowych (projekt dyrektywy zmieniającej Dyrektywę 2006/112 w odniesieniu do usług ubezpieczeniowych i finansowych oraz projekt rozporządzenia Rady UE do Dyrektywy 2006/112).

Ważne!

Usługi stanowiące element usług pośrednictwa finansowego zostały od 1 stycznia 2011 r. wyłączone ze zwolnienia z VAT. W przypadku tego rodzaju usług należy stosować stawkę podstawową VAT (23 proc.)