Opodatkowanie VAT dostawy książek dla potrzeb szkolenia uzależnione jest od tego, czy podmiot dokonujący tej dostawy będzie uprawniony do zwolnienia z VAT usług edukacyjnych. Jak podkreśla Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu, od 1 stycznia 2011 r. regulacje określające zakres zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych zostały ograniczone. W przypadku usług edukacyjnych ustawodawca zdecydował się dodać do art. 43 ust. 1 ustawy o VAT nowe punkty, od 26 – 29, określające warunki podmiotowo-przedmiotowe uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się z podatku usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ze zwolnienia, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, będą również korzystać usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż z pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

– W sytuacji gdy dostarczone książki i materiały będą następnie wykorzystywane przez uczestników szkolenia, można uznać, że jest to dostawa ściśle związana z usługą podstawową – ocenia nasza rozmówczyni.

Jej zdaniem dostawa książek na potrzeby uczestników szkolenia jest ściśle związana z usługą podstawową. Regulacje przewidujące możliwość zastosowania zwolnienia z VAT do tego typu dostaw dotyczą jednak podmiotów, które spełniają warunki przedmiotowo-podmiotowe wskazane w tych przepisach. Z tego względu skorzystanie ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do dostawy książek dokonanej w związku z przeprowadzanym szkoleniem objętym zwolnieniem uzależnione jest od tego, czy podmiot dokonujący dostawy objęty jest zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt. 26 lub art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy o VAT.

Usługi związane ze zwolnieniem

Za ściśle związane z usługami podstawowymi należy uznać dostawę towarów lub świadczenie usług, gdy:

a) są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu

b) ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia