Wśród odszkodowań, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, należy wymienić: odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) regulują te kwestie podobnie.

Z kosztów wyłączone zostały ponadto kary, opłaty i odszkodowania (oraz odsetki od tych zobowiązań) z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powstaje przy tym pytanie, czy odszkodowanie wypłacone klientowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek oblodzonego wejścia do siedziby firmy, stanowi koszt firmy.

Jak wyjaśnia Artur Oleś, doradca podatkowy w Tax Leader, taka wypłata odszkodowania może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Każda działalność gospodarcza wiążę się z ryzykiem, a jednym ze skutków tej działalności jest konieczność wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane w jej trakcie. Ustawodawca nie wyłącza z kategorii kosztów wydatków poniesionych na zapłatę odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu klienta.

Taki wydatek, nawet jeśli stanowi odszkodowanie, jest poniesiony przez firmę w celu ochrony istniejącego źródła przychodów oraz podtrzymania relacji z klientem, a także podtrzymania reputacji firmy na rynku.