Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zapłacą w przyszłym roku mniejszy podatek. Dotyczy to tych podatników, którzy rozliczają się z fiskusem przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu rocznego.

Podstawa opodatkowania przy produkcji w ramach działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalana na dwa sposoby. Po pierwsze jako dochód rzeczywisty, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania ustalony na podstawie prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych w postaci ksiąg podatkowych. Po drugie jako dochód szacunkowy na podstawie wartości zryczałtowanych, tj. norm szacunkowych dochodu.

– Normy te określa corocznie minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa w drodze rozporządzenia, a ich wartość uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – tłumaczy Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu w 2009 r. w porównaniu do roku 2008 r. o 2,4 proc. (wyniósł 97,6). Spowodowało to obniżenie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2011 rok.

– Dla podatników rozliczających się tą metodą oznacza to zapłatę niższego podatku – mówi Krzysztof Biernacki.

Przykładowo od 1 stycznia 2011 r. normy szacunkowe dla uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 mkw. roślin ozdobnych oraz pozostałych wyniesie odpowiednio 9,42 zł oraz 3,50 zł za 1 mkw. uprawy. W tym roku było to 9,65 zł i 3,59 zł.

Dochód szacunkowy oblicza się, mnożąc powierzchnię upraw (lub jednostkę produkcji zwierzęcej – liczba sztuk zwierząt) przez właściwą dla danego rodzaju produkcji bądź uprawy normę szacunkową. Niezależnie od przyjętej metody ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (ewidencyjna lub szacunkowa) wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dokonuje organ podatkowy, któremu podlega podatnik. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję w sprawie zaliczek w zależności od rodzaju i rozmiarów produkcji.

1,2 mln zł o tyle zmniejszą się dochody sektora finansów publicznych w wyniku obniżenia norm szacunkowych