Obcokrajowcy, którzy zostaną oddelegowani przez UEFA do pracy w Polsce przy organizacji Euro 2012, będą zwolnieni z podatku dochodowego PIT.
Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Projektowane rozporządzenie dotyczy dwóch grup podmiotów. Pierwsza obejmuje podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zaniechanie poboru podatku dochodowego dotyczy jakichkolwiek dochodów tych podatników uzyskanych w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Są to Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim podmioty, których UEFA jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem. W odniesieniu do tej grupy podmiotów zaniechaniem objęte zostaną dochody (przychody) uzyskane pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2012 r.
Druga grupa obejmuje osoby fizyczne. Ich dochody podlegać będą zaniechaniu poboru wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały uzyskane w związku z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług w związku z turniejem finałowym UEFA Euro 2012, w tym też na rzecz jego organizacji. Zaniechanie poboru dotyczy jedynie osób delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne w celu zorganizowania turnieju finałowego UEFA Euro 2012 oraz tych, które otrzymały akredytację UEFA. Wśród tych ostatnich można wskazać na takie kategorie osób, bez których turniej nie mógłby się odbyć, jak: piłkarze, sędziowie, trenerzy, członkowie sztabu medycznego drużyn biorących udział w turnieju. Zaniechaniem objęte zostaną osoby, które przybędą na terytorium Polski wyłącznie w celu wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z turniejem UEFA Euro 2012. Nie będzie ono jednak dotyczyć tych spośród nich, które są polskimi rezydentami niezależnie od faktu wykonywania tych czynności.
W odniesieniu do osób delegowanych zaniechaniem objęte zostaną dochody (przychody) uzyskane pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2012 r. W odniesieniu do pozostałych osób fizycznych zaniechaniem objęte zostaną dochody (przychody) uzyskane w roku 2012.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.