Do 31 grudnia organizacja pożytku publicznego, która nie znalazła się na liście uprawnionych do otrzymania pieniędzy z 1 proc. podatku, może złożyć ministrowi pracy pisemne zastrzeżenia.
Minister pracy nie później niż 15 grudnia roku podatkowego ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (OPP) według danych na 30 listopada. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji pożytku publicznego, które nie przekazały ministrowi w wymaganym terminie sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Nie znajdą się tam też OPP, w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. To przepisy, które w zamierzeniu mają chronić nas przed przekazywaniem pieniędzy na rzecz organizacji, które nie są w stanie uczciwie rozliczyć się z powierzonych im środków.
Do 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może ministrowi pracy złożyć pisemne zastrzeżenia do poprawności danych zawartych w takim wykazie. Do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym (czyli do 15 stycznia 2011 r. przy rozliczeniu za 2010 rok) minister pracy zamieszcza w wykazie dostarczone przez ministra finansów numery rachunków bankowych zgłoszone przez OPP w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1 proc. podatku. Jeżeli wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego lub jest on błędny, organizacja powinna pisemnie zawiadomić do 31 stycznia 2011 r. naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji.
Do 15 lutego wykaz powinien zawierać uzupełnione numery rachunków. Natomiast do końca lutego OPP mogą jeszcze zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zastrzeżenie dotyczące poprawności numerów rachunków zamieszczonych w wykazie z 15 lutego. Kolejną ważną datą jest 15 marca, czyli dzień zatwierdzenia ostatecznego wykazu OPP.
Od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym w wykazie nie można już zmieniać numerów rachunków, chyba że zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji. Ma to umożliwić sprawne przekazywanie pieniędzy przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji.