Podatek liniowy PIT mogą wybrać też podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w nowym roku i osiągnęli pierwszy przychód przed 20 stycznia 2010.
Spór w rozstrzyganej przez sąd sprawie dotyczył tego, czy obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowym PIT dotyczy tylko podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, czy również tych, którzy rozpoczęli działalność między 1 a 20 stycznia. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej stawką liniową, jeśli do 20 stycznia roku podatkowego złożą naczelnikowi urzędu pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Jak orzekł sąd, przepis ten dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego, którzy wybierają na dany rok podatkowy liniowy sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik osiągnął pierwszy przychód przed 20 stycznia, to może złożyć oświadczenie do 20 stycznia. Jak wyjaśnił sąd, jeśli natomiast podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania do 20 stycznia, to chcąc skorzystać z opodatkowania liniowego, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Po 651/10