Zasadniczo działalność gospodarcza osoby fizycznej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Przedsiębiorca może jednak wybrać m.in. opodatkowanie podatkiem liniowym. W tym przypadku opodatkowanie następuje z inicjatywy podatnika. Prawo do stosowania liniowej 19-proc. stawki podatnik zyskuje dopiero po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania.

Jak zauważa Michał Dec, doradca podatkowy z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości rezygnacji z przyjętego sposobu opodatkowania dochodów podatkiem liniowym w trakcie roku podatkowego.

Decyzja na cały rok

– Przed dokonaniem wyboru podatku liniowego warto się zastanowić, czy opodatkowanie dochodów według 19-proc. stawki jest opłacalne – podkreśla ekspert.

Dodaje, że taka forma opodatkowania dochodów nie zawsze jest dla podatników atrakcyjna. Dotyczy to w szczególności podatników, którzy zamierzają rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z ulg podatkowych oraz odliczeń, bądź podatników, których prognozowane dochody w ciągu roku nie przekroczą kwoty 85 528 zł.

Utrata uprawnień

Michał Dec podkreśla jednak, że przepisy przewidują sytuacje, w których podatnicy automatycznie utracą możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym.

– Taka sytuacja wystąpi, jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego wykona na rzecz obecnego bądź byłego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy – tłumaczy nasz rozmówca.

Trzeba na to uważać, bo taka sytuacja doprowadzi do utraty prawa do opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym. W praktyce konsekwencją tego będzie faktyczna rezygnacja z tej formy opodatkowania. Z tym zastrzeżeniem, że skutek taki następuje z mocy prawa i jest niezależny od tego, czy podatnik świadomie podejmuje takie działanie, czy nie.

Ważne!

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej można złożyć do 20 stycznia. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku składa oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Obecnie wybór formy opodatkowania automatycznie obowiązuje w latach następnych. Zmiany można dokonać przez złożenie oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania do 20 stycznia