Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanym kształcie, podatnik, który udzieli rabatu odnoszącego się do wszystkich dostaw czy świadczenia usług w danym okresie, będzie mógł wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do tych wszystkich dostaw. Faktura taka powinna zawierać oczywiście numer kolejny, dane sprzedawcy i nabywcy (nazwy, adresy, NIP). Korekta nie będzie jednak już musiała odnosić się do wszystkich faktur ani pozycji korygowanych (co stosowane jest obecnie). Wystarczające będzie wskazanie okresu, którego dotyczy korekta (np. rok 2010), a także kwoty udzielonego rabatu i zmniejszenia podatku należnego. W przypadku gdy korekta dotyczy transakcji opodatkowanych różnymi stawkami VAT, kwoty rabatu oraz zmniejszenia podatku należnego powinny zostać podane w podziale na właściwe stawki VAT.

Porównując projektowane rozwiązanie do tego, które stosowane jest obecnie, należy podkreślić, że proces wystawiania faktur korygujących za dłuższe okresy zostanie uproszczony w zasadniczym stopniu. Obecnie wystawiane zbiorcze faktury korygujące, odnoszące się do poszczególnych pozycji w fakturach korygowanych, mają nawet kilka tysięcy stron. Wystawianie korekt dotyczących dłuższego okresu jest zjawiskiem często występującym w działalności gospodarczej, np. może wynikać z chęci premiowania nabywców, którzy osiągnęli wymagany obrót w danym okresie. Ogromne trudności związane z korygowaniem wszystkich faktur z danego okresu były jednym z powodów popularności traktowania premii z tytułu obrotu jako odrębnej usługi, mimo że w większości przypadków pełnią one ekonomicznie funkcję rabatu. Innym częstym powodem trudności były korekty związane z cenami transferowymi. Na szczęście wydaje się, że te problemy już od stycznia nie będą więcej utrudniać życia podatnikom.