Spółka będzie realizować prace instalacyjne za granicą w siedzibie kontrahenta. Dla swoich pracowników będzie wynajmować lokale na czas realizacji kontraktu.

– Czy zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą będzie dla nich świadczeniem podlegającym opodatkowaniu – pyta pan Gerard z Katowic.

Zdaniem Tomasza Bielenika, doradcy podatkowego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy, jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi lokal nieodpłatnie, to wartość przychodu zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) będzie ustalana w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu.

Jeżeli zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenie pracownika będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, to wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika należy wycenić według cen rynkowych.

Oznacza to, że równowartość kwoty czynszu, który przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu, należy doliczyć do przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu.

Limit zwolnienia

Grzegorz Proksa, konsultant podatkowy w biurze PwC w Krakowie, zwraca uwagę, że ustawa o PIT ustanawia zwolnienie dla pewnej wysokości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Jednocześnie art. 21 ust. 14 ustawy o PIT stanowi, że zwolnienie to będzie miało zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy podwyższonych kosztów uzyskania przychodów stosowanych przez pracownika pracującego poza miejscem zamieszkania w jednym bądź więcej niż jednym zakładzie pracy.

Tomasz Bielenik podkreśla, że zwolnienie od podatku kwoty 500 zł miesięcznie dotyczy jednego pracownika.

– Opodatkowana będzie jedynie nadwyżka ponad kwotę 500 zł. Różnica będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy – dodaje Grzegorz Proksa.

Jeśli więc pracodawca wynajmie mieszkania trzem pracownikom z czynszem 1500 zł, to będzie to dla tych pracowników zwolnione z podatku dochodowego.

Zmiana przepisów

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1478) świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników będą objęte limitowanym zwolnieniem z podatku bez względu na miejsce.

Oznacza to, że od przyszłego roku to ograniczenie dotyczące miejsca zakwaterowania zostanie zniesione. Nie zmieni się natomiast limit zwolnienia, który nadal będzie wynosił 500 zł.

Ważne!

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez podatnika

500 zł wynosi zwolniona z PIT miesięczna kwota ponoszona przez pracodawcę na zakwaterowanie pracownika